Protestantse Gemeente Oude Wetering

Bestemming collectes Afdrukken

.
ZONDAG 26 mei 2019
Collecte voor “Aghiresu”

Elders in dit blad vindt u een samenvatting van een brief die we van Ds. Alpar Nagy mochten ontvangen. Daarin krijgt u een indruk van het reilen en zeilen van de gemeente van Aghiresu en leest u tevens wat er met onze bijdragen gedaan wordt.
.
HEMELVAARTSDAG 30 mei 2019
Collecte voor “Kerk in Actie Noodhulp”

Kerk in Actie verleent acute hulp aan mensen die zijn getroffen door een ramp. Dit doen we samen met lokale kerken en organisaties die de bevolking en cultuur kennen. Zij weten waar de nood het hoogst is. Samen met deze organisaties werken we ook aan preventie en wederopbouw.
Direct na de ramp biedt Kerk in Actie noodhulp en voorziet mensen van hun eerste levensbehoeften. Bij de wederopbouw zorgt Kerk in Actie ervoor dat infrastructuur en woningen worden hersteld. Ook zetten wij programma's op voor rampenpreventie in gebieden waar natuurrampen vaker voorkomen.
Kerk in Actie Noodhulp steunt op dit moment diverse projecten. Meer hierover leest u op https://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/onze-focusgebieden/noodhulp
.
ZONDAG 2 juni 2019
Collecte voor “De Bakkerij, Leiden”

Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn, is al eeuwenlang een plek waar hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren, vanuit de kerken. Sinds de 17de eeuw was hier de Armenbakkerij waar brood gebakken werd voor de armen.
Tegenwoordig is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur.
Onze hulpverlening staat open voor iedereen, met speciale aandacht voor: vluchtelingen, dak- en thuislozen, mensen die dreigen te vereenzamen of in dringende financiële problemen raken.
Daarnaast ondersteunen we ook enkele projecten in het buitenland.
Voor meer informatie over Diaconaal centrum De Bakkerij kijkt u op http://www.debakkerijleiden.nl/
.
ZONDAG 9 juni 2019
Collecte voor “Kerk in Actie Zending”

De Bijbel voor iedereen!
De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een
alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een bijbel vertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe
Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament.
Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel op
het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd.
.
ZONDAG 16 juni 2019
Collecte voor “Exodus, Leiden”

Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen.
Naast de hulp van vrijwilligers buiten de gevangenis, biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van (ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de bajes en zo te werken aan een goed contact.
Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. We gaan daarbij uit van vier sleutels wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.
.
ZONDAG 23 juni 2019
Collecte voor “Kerk in Actie Werelddiaconaat”

Steun vluchtelingen in Nigeria.
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeten om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun
eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaans kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd diaconale partners, zoals in Nigeria waar kerken en hun hulporganisaties voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen.
.
Voor al deze activiteiten/doelen is geld nodig en wij bevelen deze collectes dan ook van harte bij u en jou aan!
.
.